Методи промислової автоматизації екологічного контролю


Проблеми комплексної охорони екології, раціонального і дбайливого використання природних ресурсів є на сучасному етапі розвитку людства одними з найбільш важливих і актуальних для будь-якої держави . Пропоную почитати про мониторинг экологической обстановки

Під моніторингом навколишнього середовища розуміють комплекс заходів по спостереженню за ступенем екологічної рівноваги навколо виробничого підприємства і визначення рівня забруднення навколишнього середовища у разі різних порушень. До підприємств, які потрапляють у зону екологічного ризику, в першу чергу відносяться підприємства енергетики, хімічної промисловості, нафтогазові компанії. На таких підприємствах моніторинг екологічної обстановки повинен бути поставлений на високому рівні.

Моніторинг передбачає перманентне спостереження і поточну оцінку стану біосфери або її елементів і прогнозування можливих змін у ній. Для побудови адекватного прогнозу еко-
логічної ситуації необхідно знання закономірностей змін у навколишньому середовищі під дією різних факторів. Настільки складні, багатокритеріальні взаємодії неможливо реалізувати без застосування сучасних автоматизованих систем.

Автоматизовані системи екологічного моніторингу і контролю (АСЭМК) повинні поєднувати функції автоматизованого вимірювання основних параметрів екологічної обстановки в регіоні, а також функції збору, передачі, переробки, зберігання та доведення до користувачів як вихідної інформації, так і результатів її обробки.

АСЭМК накопичують статистичні дані екологічного моніторингу та у разі виникнення критичних ситуацій дозволяють сповіщати як диспетчерські служби підприємств, так і органи нагляду, а при необхідності і відповідні структури МНС. У деяких випадках АСЭМК дозволяють приймати заходи для припинення шкідливого впливу на навколишнє середовище за допомогою втручання в технологічні процеси через АСУ ТП.

Процес автоматизованого екологічного моніторингу та контролю включає такі етапи як:
спостереження і первинна обробка результатів моніторингу;
системний аналіз інформації про стан навколишнього середовища;
підтримка прийняття рішень.
Основу АСЭМК складають інформаційний блок, що об’єднує сховища результатів моніторингу, бази знань, розподілена вимірювальна та комп’ютерна техніка, а також засоби та системи телекомунікацій.

Автоматизована система складається з наступних компонентів:
комплексу технічних засобів нижнього рівня (станції і пости спостереження);
засобів прийому, обробки і передачі інформації;
обладнання інформаційно-аналітичного центру.
Можливі кілька варіантів реалізації систем екологічного моніторингу, в тому числі:
комплекси керування даними екологічного і технологічного моніторингу;
стаціонарні пости екологічного моніторингу;
мобільні лабораторії;
авиамониторинг екологічної обстановки регіонів.
Зупинимося докладніше на деяких з них.

Комплекс керування даними екологічного і технологічного моніторингу
Комплекс керування даними екологічного моніторингу являє собою модульну систему для збору, довгострокового зберігання, обробки і візуалізації даних екологічного й технологічного моніторингу.

Особливості системи:
можливість розгортання на підприємстві будь-якого розміру (аж до комплексної оцінки складних промислових майданчиків);
здійснення безперервного моніторингу великої кількості параметрів на одну системну робочу станцію;
автоматичний контроль запропонованих наглядовими органами нормативів та граничних значень, а також ведення журналу їх дотримання;
здійснення безперервного моніторингу викидів і віддаленої передачі зібраних даних державним структурам, що здійснюють екологічний контроль у даному регіоні.
Стаціонарні пости екологічного моніторингу
Стаціонарний пост екологічного моніторингу являє собою автоматизовану систему, призначену для вирішення завдання безперервного моніторингу якості атмосферного повітря на самому підприємстві або в обраній місцевості.

Стаціонарні пости обладнані газовими аналізаторами, системою відбору і пробоподготов-ки повітря, пылемером, метеодатчиками, іншим необхідним обладнанням. Кількість встановлених аналізаторів визначається переліком контрольованих параметрів. Пости мають власну систему життєзабезпечення, сигналізації про пожежної небезпеки та несанкціонованому доступі, комп’ютерну систему для первинного збору та обробки інформації та контролю за роботою приладів, автоматичний самозапуск при перервах зовнішнього електроживлення. Система забезпечує надійне визначення концентрації газів при різних умовах роботи. Ресурс автономної роботи системи без додаткового сервісного обслуговування складає декілька місяців.